سرور مجازی کلود - ‏CX11
 • 2GB RAM
 • 20G Disk
 • 1Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند دیتاسنتر
شروع از 2,590,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CPX11
 • 2GB RAM
 • 40G Disk
 • 2Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند- آمریکا دیتاسنتر
شروع از 2,940,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CX21
 • 4GB RAM
 • 40G Disk
 • 2Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند دیتاسنتر
شروع از 3,620,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CPX21
 • 4GB RAM
 • 80G Disk
 • 3Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند- آمریکا دیتاسنتر
شروع از 5,100,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CX31
 • 8GB RAM
 • 80G Disk
 • 2Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند دیتاسنتر
شروع از 6,550,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CPX31
 • 8GB RAM
 • 160G Disk
 • 4Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند - آمریکا دیتاسنتر
شروع از 9,390,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CX41
 • 16GB RAM
 • 160G Disk
 • 4Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند دیتاسنتر
شروع از 11,740,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CPX41
 • 16GB RAM
 • 240G Disk
 • 8Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند - آمریکا دیتاسنتر
شروع از 16,980,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CX51
 • 32GB RAM
 • 240G Disk
 • 8Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند دیتاسنتر
شروع از 22,210,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی کلود - ‏CPX51
 • 32GB RAM
 • 360G Disk
 • 16Core CPU
 • 20TB Monthly Bandwidth
 • آلمان - فلاند - آمریکا دیتاسنتر
شروع از 37,060,000 ریال ماهانه
800,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید