هاست ابری خارج ـ EUCH1
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری خارج ـ EUCH2
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • ۱ عدد دامنه اضافی
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری خارج ـ EUCH3
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • ۱ عدد دامنه اضافی
 • Litespeed وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر