هاست ابری - پلن SSC1

تعداد بازدید 2000 - 0
CPU 2Core
RAM 2G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC2

تعداد بازدید 10000 - 2000
CPU 4Core
RAM 4G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC3

تعداد بازدید 20000 - 10000
CPU 5Core
RAM 6G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC4

تعداد بازدید 2000 - 0
CPU 2Core
RAM 2G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC5

تعداد بازدید 10000 - 2000
CPU 4Core
RAM 4G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC6

تعداد بازدید 20000 - 10000
CPU 5Core
RAM 6G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC7

تعداد بازدید 2000 - 0
CPU 2Core
RAM 2G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC8

تعداد بازدید 10000 - 2000
CPU 4Core
RAM 4G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC9

تعداد بازدید 20000 - 10000
CPU 5Core
RAM 6G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC10

تعداد بازدید 2000 - 0
CPU 2Core
RAM 2G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC11

تعداد بازدید 10000 - 2000
CPU 4Core
RAM 4G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC12

تعداد بازدید 20000 - 10000
CPU 5Core
RAM 6G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC13

تعداد بازدید 35000 - 20000
CPU 6Core
RAM 8G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC14

تعداد بازدید 50000 - 35000
CPU 7Core
RAM 10G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC15

تعداد بازدید 70000 - 50000
CPU 8Core
RAM 12G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC16

تعداد بازدید 35000 - 20000
CPU 6Core
RAM 8G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC17

تعداد بازدید 50000 - 35000
CPU 7Core
RAM 10G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC18

تعداد بازدید 70000 - 50000
CPU 8Core
RAM 12G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 30G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC19

تعداد بازدید 35000 - 20000
CPU 6Core
RAM 8G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC20

تعداد بازدید 50000 - 35000
CPU 7Core
RAM 10G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC21

تعداد بازدید 70000 - 50000
CPU 8Core
RAM 12G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 40G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC22

تعداد بازدید 35000 - 20000
CPU 6Core
RAM 8G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC23

تعداد بازدید 50000 - 35000
CPU 7Core
RAM 10G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر
هاست ابری - پلن SSC24

تعداد بازدید 70000 - 50000
CPU 8Core
RAM 12G

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 50G
 • پهنای باند Unlimited
 • Litespeed وب سرور
 • پارس آنلاین / هتزنر آلمان دیتاسنتر