هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPNA
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • پهنای باند Unlimited
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPNB
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPN01
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPN02
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPN03
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPN04
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس ایران - بسته WPN05
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 25GB
 • پهنای باند Unlimited‌
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست وردپرس اقتصادی ایران - پلن WPNE1
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 500MB
 • 1 عدد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست وردپرس اقتصادی ایران - پلن WPNE2
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • 2 عدد دیتابیس
 • 3 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست وردپرس اقتصادی ایران - پلن WPNE3

افزایش فضا امکان پذیر نمی‌باشد

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • 3 عدد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited