فضای پشتیبان خارج -Backup001

فضا 20 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان خارج Backup002

فضا 50 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان خارج-Backup003

فضا 100 گیگ
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان ایران -Backup001

فضا 20 گیگ
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان ایران-Backup002

فضا 50 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان ایران Backup003

فضا 100 گیگ
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP

فضای پشتیبان-Backup004

فضا 200 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP
ارائه API