فضای پشتیبان-Backup001

فضا 20 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP
ارائه API

فضای پشتیبان-Backup002

فضا 50 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP
ارائه API

فضای پشتیبان-Backup003

فضا 100 گیگ
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP
ارائه API

فضای پشتیبان-Backup004

فضا 300 گیگابایت
قابل ارائه در ایران و خارج کشور
دسترسی FTP
ارائه API