سرور اختصاصی هتزنر آلمان

سرور اختصاصی - EX41-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
Desde
8,213,400ریال
Mensual
16,637,400 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور اختصاصی - EX40-Hybrid
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
12,211,260ریال
Mensual
12,211,260 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور اختصاصی - EX41S
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
Desde
8,213,400ریال
Mensual
16,637,400 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور اختصاصی - EX51-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
Desde
10,319,400ریال
Mensual
20,849,400 Coste de Instalación
Pedir Ahora
سرور اختصاصی - PX61-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
Desde
12,425,400ریال
Mensual
25,061,400 Coste de Instalación
Pedir Ahora