سرور اختصاصی هتزنر آلمان

سرور اختصاصی - EX41-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
S početkom od
7,959,900ریال
Mjesečno
16,123,900 Naknada za postavljanje
Naruči
سرور اختصاصی - EX40-Hybrid
 • Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
11,834,370ریال
Mjesečno
11,834,370 Naknada za postavljanje
Naruči
سرور اختصاصی - EX41S
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
S početkom od
7,959,900ریال
Mjesečno
16,123,900 Naknada za postavljanje
Naruči
سرور اختصاصی - EX51-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
S početkom od
10,000,900ریال
Mjesečno
20,205,900 Naknada za postavljanje
Naruči
سرور اختصاصی - PX61-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
S početkom od
12,041,900ریال
Mjesečno
24,287,900 Naknada za postavljanje
Naruči