سرور اختصاصی هتزنر آلمان

سرور اختصاصی - EX41-SSD
  • Core i7-6700 CPU
  • 32GB Ram
  • 2x500GB SSD فضای Hard
  • 1Gb پورت شبکه
  • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - EX40-Hybrid
  • Core i7-4770 CPU
  • 32GB Ram
  • 2x2TB SATA فضای Hard
  • 1Gb پورت شبکه
  • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - EX41S
  • Core i7-6700 CPU
  • 64GB Ram
  • 2x2TB SATA فضای Hard
  • 1Gb پورت شبکه
  • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - EX51-SSD
  • Core i7-6700 CPU
  • 64GB Ram
  • 2x500GB SSD فضای Hard
  • 1Gb پورت شبکه
  • 30TB ترافیک ماهانه
سرور اختصاصی - PX61-NVME
  • Xeon E3-1275 v5 CPU
  • 64GB Ram
  • 2x512GB NVMe فضای Hard
  • 1Gb پورت شبکه
  • 30TB ترافیک ماهانه