سرور اختصاصی هتزنر آلمان

سرور اختصاصی - EX41-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از
8,973,510 ریال
ماهانه
18,177,110 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX41S
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x2TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از
8,973,510 ریال
ماهانه
18,177,110 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX51-SSD
 • Core i7-6700 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x500GB SSD فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از
11,274,410 ریال
ماهانه
22,778,910 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - EX40-Hybrid
 • Intel Core i7-4770 CPU
 • 32GB Ram
 • 2x 2 TB SATA فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از
13,340,620 ریال
ماهانه
13,115,130 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور اختصاصی - PX61-NVME
 • Xeon E3-1275 v5 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x512GB NVMe فضای Hard
 • 1Gb پورت شبکه
 • 30TB ترافیک ماهانه
شروع از
13,575,310 ریال
ماهانه
27,380,710 هزینه راه اندازی
سفارش دهید