هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSNB
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSN01
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSN02
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSN03
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSN04
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو پرستاشاپ خارج - پلن PSN05
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • وب سرور Litespeed
 • تکتولوژی نیترو دارد