سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - سرور IR1

پورت شبکه 1G
ديتاسنتر آسياتک/پارس آنلاين

 • 2x250GB SSD هارد
 • 16G RAM
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 2x-Xeon X5650 CPU
سرور اختصاصی ایران - سرور IR2

ترافیک ماهانه 1 ترابایت
پورت شبکه 1G
ديتاسنتر آسياتک

 • 2x250GB SSD هارد
 • 32G RAM
 • 2x-Xeon X5650 CPU
سرور اختصاصی ایران - سرور IR3

پورت شبکه 1G
ديتاسنتر آسياتک/پارس آنلاين

 • 2x250GB SSD هارد
 • 64G RAM
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 2x-Xeon X5650 CPU
سرور اختصاصی ایران - سرور IR4

پورت شبکه 1G
ديتاسنتر آسياتک/پارس آنلاين

 • 2x250GB SSD + 2x600GB SAS هارد
 • 32G RAM
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 2x-Xeon X5650 CPU
سرور اختصاصی ایران - سرور IR5

پورت شبکه 1G
ديتاسنتر آسياتک/پارس آنلاين

 • 2x250GB SSD + 2x600GB SAS هارد
 • 64G RAM
 • 1 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 2x-Xeon X5650 CPU