سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB100(1026521

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB101(1013791

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1025060

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB102(1014121

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB102(1025494

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1019647

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1025176

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1026520

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB107(998923

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(1011581

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB110(1025672

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB114(1022075

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB115(1009358

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB116(1025207

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB116(1025617

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB118(989715

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB120(1025051

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB123(1027057

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB124(1024593

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB129(1022059

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB129(998668

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB132(1025249

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB133(1025618

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB134(1025000

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB145(1025038

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB153(1017684

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB154(1012114

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB154(1025033

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB155(1024287

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB157(1014208

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB159(1018621

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB161(1012933

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB163(1022983

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB164(1019614

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB166(1020394

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB167(1019487

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB170(1024293

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB170(993272

6x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 2 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB172(1005141

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB176(1014205

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB184(1016711

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB191(1022056

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB199(1027570

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB216(1019675

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB217(1023794

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB220(1024999

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB220(1025546

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB222(1013206

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB223(1025625

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB227(1021076

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB232(1023348

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB248(1015691

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 3 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1018531

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(1023208

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(995151

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB260(1023792

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1011047

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1018860

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1018902

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1020059

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1020139

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1020191

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1021683

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1022823

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1022842

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1023276

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1023739

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1009863

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1020975

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1021291

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1021971

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1022159

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1013767

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1014815

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB29(1020389

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1021090

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1021538

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1021968

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1022289

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1022382

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1022634

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1022698

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1022824

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1023239

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1024628

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB298(1007047

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB30(1014578

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1016848

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1018339

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1020182

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1022834

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1026377

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(1025455

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB31(1026681

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(1026690

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(1026951

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1004178

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1005665

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1008254

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016260

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016279

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1017514

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1017607

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1018900

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1018950

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1020058

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1020089

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1020483

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1020518

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1021510

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1021575

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1022259

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1022981

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1023031

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1023159

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1023178

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1023523

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1024351

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1024669

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1026584

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1026753

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(997288

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1001752

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1006516

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

سرور اختصاصی - (SB33(1006517

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006518

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1006568

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1007465

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1007467

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1014981

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1018471

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1018840

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1018957

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1018974

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1020323

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1020964

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1021932

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1022080

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1022195

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1022322

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1022753

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1013228

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1014716

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1016259

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1016285

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB34(1017399

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB34(1018831

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1019198

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1019214

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1019615

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1020477

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1021340

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1021750

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB34(1022879

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1023153

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1023187

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1001761

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1007463

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1008453

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1008991

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1010293

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1011032

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011409

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011515

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1013226

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1013236

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1016283

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1016437

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1019043

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1022149

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1022156

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1022263

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1022858

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1023294

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1024299

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1025421

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1026554

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1006201

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1008256

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1011102

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1012368

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1013074

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1014721

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1015926

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB36(1016815

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1016849

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1018234

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1018345

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1018461

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1018868

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1022750

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1023528

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1023648

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1023774

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1024547

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(983323

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(997002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB379(1018546

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1003097

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1004177

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1005087

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1006204

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1007480

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008950

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008992

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008998

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1010146

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011140

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011414

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1011817

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1012024

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1013452

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1013668

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1014325

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1014741

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1014820

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1016037

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1016286

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1016977

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1017971

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1018379

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1020144

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1020314

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1020471

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1020588

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1020833

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB38(1021518

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1023089

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1023350

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1024885

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1026315

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1026379

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1026804

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(984304

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(999206

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(999823

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(999836

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1006460

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1009002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1010984

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1012557

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1013241

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1014135

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1016230

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1017154

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1017546

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1017587

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1017972

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1018954

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1020136

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1020250

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1020829

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1021550

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1022131

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1022163

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1022796

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1025879

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1027062

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1027291

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1027390

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(924954

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(966909

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(998911

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1001011

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008535

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1014476

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1017401

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1020029

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1020475

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1021532

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1022503

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1022709

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1022848

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1023796

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1027300

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1027425

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(914751

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1007438

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1013774

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1015274

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1016287

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1016288

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1016870

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1018839

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1019228

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1020470

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1022632

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1022766

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1023190

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1024884

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1025329

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(991996

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(999822

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1007804

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1010979

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1011064

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1011533

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1013522

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1018256

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1022085

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1023217

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1024369

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1024918

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1025365

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(1022851

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB43(1026676

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008947

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1008999

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1009000

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1009953

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1010964

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1011770

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1013834

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1014356

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1016708

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1016889

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1017555

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1018446

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1018817

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1019431

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1020080

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1020620

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1020830

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1020984

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1020987

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1021633

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1022087

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1022733

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1024355

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1024673

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1024892

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1026701

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(998771

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1014759

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1018819

3x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1020274

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1020449

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1022210

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1022815

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1023744

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1023948

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1018301

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1021559

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1021564

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1022417

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1022735

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1022799

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1022820

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1026896

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1027394

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1007699

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1008321

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB47(1018804

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1018834

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1019041

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1020243

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1022818

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1023254

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1025689

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1026387

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB47(1027308

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1007454

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1014273

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1018373

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1020053

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1020831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1021014

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1022668

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1026341

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD 120 GB SATA

سرور اختصاصی - (SB48(1026458

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1027054

6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1013727

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1017614

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1017969

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1019556

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1022152

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB50(1027433

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1013833

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1014228

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1019049

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1020272

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB51(1020589

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1023051

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1023085

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1023344

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1023388

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1024240

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1024313

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1026194

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(989621

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1014760

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB52(1019066

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1019114

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1020232

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1022148

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1022840

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1022849

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1023219

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1023512

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1024310

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1027412

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1004052

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1011095

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1018663

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1024349

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1024350

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB54(1020988

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1027446

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1021194

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1021590

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB55(1023822

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB56(1026874

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1014357

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1017561

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(1017599

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1021531

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1022157

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1022333

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1022340

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1023390

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB58(1020625

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB58(1021106

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(1026697

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1013815

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1022337

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB59(1023128

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1024033

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1024311

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1020533

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1023122

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB60(1026210

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB61(1026613

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB63(1019597

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1023131

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB63(1023753

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1013757

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1019081

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1020465

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB64(1022130

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB64(1022707

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1023940

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1020484

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1020516

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB65(1021512

6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB65(1022066

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1023127

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1025393

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1025415

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1019664

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1022106

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1023941

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1026465

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(1018232

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB68(1026498

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1021557

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1022336

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1024365

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB69(1024390

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB69(1024586

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB69(1024597

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1024900

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1020281

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1022341

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB70(1025408

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(1024298

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB72(1024581

8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB72(1027056

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB72(1027302

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027317

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027351

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027353

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027380

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027387

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027391

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027418

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027420

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1027424

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(1021131

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(1023568

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB73(1023609

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB74(1026571

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1017963

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1021899

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB76(1022068

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1024599

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1025145

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1027392

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB78(1010172

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB78(1018108

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB79(1017967

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(1019582

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise