سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(1006761

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB102(998668

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB103(1010172

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB104(990469

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB104(997458

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(998923

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB107(1005056

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB107(996093

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(1004461

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(1005103

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(998888

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB110(1012252

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB111(1009358

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1000016

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1009356

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1010248

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1010264

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1012527

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB115(1005819

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB115(1008505

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB116(1011581

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB116(998632

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB117(1006496

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB117(1012129

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB118(987893

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB120(1008378

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(1011303

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB122(1005930

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB124(1005093

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB124(998884

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(991262

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB127(1009380

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB128(998412

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB132(875755

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB133(994895

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB134(1012529

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB136(1010253

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB140(990665

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB141(1006763

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB141(1011984

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB142(993779

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB143(986899

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB146(1006762

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB152(993235

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB159(969490

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB159(999392

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB163(1011722

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB168(1008158

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB173(1009381

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(1005518

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB182(1008216

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB184(1008497

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB184(996058

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB188(1011730

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB192(996032

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB203(1004457

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(1006320

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(1007551

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(998286

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB211(1007554

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB217(1010436

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB217(995462

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB218(1005141

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB227(993272

6x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 2 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB234(1000513

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1001388

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1003115

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB26(1005020

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1005757

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(1005915

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(1008265

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(997054

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB268(1011359

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1002616

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1002646

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1002786

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1003616

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1005751

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1006153

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1007653

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1007832

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1009216

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(984585

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(990967

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB276(1004909

7x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB276(991887

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB28(1001050

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1005678

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1005746

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1006339

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1006533

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1006535

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB28(1007643

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1007757

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1008311

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1009385

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1009843

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1010125

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1010458

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(984816

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(994963

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1000677

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001003

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001114

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1001164

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001802

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1002200

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1004081

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1005018

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1006347

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1007309

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1008156

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1009271

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(997345

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB291(1007132

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1001313

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1001803

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1002076

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1002821

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1003704

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1004093

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1004265

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1004385

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1005380

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1006367

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1008977

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1010191

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1010342

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1010735

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1011897

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(986849

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(997493

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB304(1000439

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB32(1003117

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1004874

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1007160

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1008288

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1010480

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1010965

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1011539

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1012349

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(984723

6x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(986034

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(987336

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(993491

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(994985

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(995794

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(997534

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(997675

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1001752

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1002081

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1002214

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1004440

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1006137

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006366

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006517

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1011005

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(983080

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(984299

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(985987

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(987351

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(989115

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(990021

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(992210

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(994702

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB332(1008157

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1001993

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1003101

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1005062

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1006508

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1006581

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1008164

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1008273

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1009281

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1009309

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1009846

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1011741

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(984292

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(984304

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(987439

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(997003

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(998725

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1003104

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1004855

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1005074

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1005223

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1006202

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1006830

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1009001

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1009007

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1009266

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1009331

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1010316

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1010344

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011898

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(957157

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(986241

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(989119

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(990216

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(992104

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(992209

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(992214

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(992215

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(994703

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(996973

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(998726

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1000263

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1003087

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1005668

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1005716

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1005777

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1005786

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1006203

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1006379

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1008243

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1008880

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1009805

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1010929

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1011757

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(988113

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(993363

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(997002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(999307

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB37(1012514

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1000494

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1000535

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1001005

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1001119

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1001267

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1001578

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1002187

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1002790

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1003097

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1003255

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1004177

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1004835

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1005087

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1005810

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1006516

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

سرور اختصاصی - (SB38(1006794

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1007437

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008427

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008998

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009040

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009046

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1009054

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009351

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1009871

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1010194

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1011104

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011176

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011523

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1011543

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1011572

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011748

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1011781

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(973630

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(984829

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB38(985983

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(988118

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(989157

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(989417

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(989617

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991993

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991995

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(991996

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(994707

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(995346

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(996967

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(996971

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(997097

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(997525

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(997530

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(998522

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(998782

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(999836

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1001059

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1001703

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1002993

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1003602

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1004202

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1007050

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1007318

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1007483

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1010963

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1011042

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1011751

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(980458

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(986845

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(987357

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(987358

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(992620

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(994049

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(999025

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(999855

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1001769

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1005061

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1005346

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1006520

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1006561

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008247

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008950

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008954

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1009002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1010146

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1010616

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1010785

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1011138

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1011409

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1011734

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB40(994130

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(995361

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(995912

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB401(1000432

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB41(1001758

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1002992

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1003030

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1003156

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1003433

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1004841

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1005036

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1005047

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1007085

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1007482

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1007691

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1008210

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1011140

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1012476

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(976461

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(976486

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(982159

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(986507

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(995355

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(997305

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1000641

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1001601

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1002180

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1005389

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1005401

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1005548

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB42(1005715

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1005722

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1006147

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1008992

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1010923

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1011533

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(998997

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001109

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1001760

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001761

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001771

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1002148

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1002152

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1002734

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1003980

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1004057

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1004928

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005300

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005667

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005670

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005823

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1006519

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1006580

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1006617

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1007438

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1007458

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1007677

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1007750

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1008279

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008929

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008947

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1009047

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1010993

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1011831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(965413

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(982798

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(984708

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(986497

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(988112

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989114

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989621

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(989692

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(992368

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(997455

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(998710

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(998774

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(998867

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(999244

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(999869

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(999930

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1000742

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1001060

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1004124

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB45(1004275

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008246

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1010089

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1010706

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1010994

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1011156

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1011780

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1012364

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1001116

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1008105

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1008316

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1008999

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1011064

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1011526

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1011769

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1011818

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1012023

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(995916

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(996028

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(997710

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(999506

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1002142

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1002809

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1005333

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1008245

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1008258

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1010183

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1012327

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(912427

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(922511

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(993008

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1001180

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1002572

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1005357

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB48(1005589

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1008256

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB48(1010989

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB48(1011806

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB48(982806

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(988976

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1000745

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1004062

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB49(1005048

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB49(1005128

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1006460

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1011133

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1011137

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1011155

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1011762

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(998862

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1000262

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1002150

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002185

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002408

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1002543

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002739

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1004167

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1004179

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1004354

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1004974

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1005039

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1005281

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1005560

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB51(1005758

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1007456

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1007478

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1008212

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1008320

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1009845

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1009887

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1010978

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1011414

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1011516

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1011606

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1011994

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1012058

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012103

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012342

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012577

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(995910

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(998803

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1002573

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1009003

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB52(1010186

4x RAM 8192 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1001120

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1005452

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB53(1007428

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1008253

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1008310

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1009943

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1012368

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1012418

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB54(1000827

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB54(1001068

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1001581

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1005091

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1011183

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1011233

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(977709

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB