سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(1030577

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1038770

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB103(1036808

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1038416

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB104(1038473

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB107(1030576

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB107(1034405

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB107(1036485

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB108(1036966

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1032224

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1039474

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB115(1032288

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB117(1029492

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(1038412

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB123(1038424

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(1036401

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB126(1038414

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(1038428

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB130(1036262

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB134(1029050

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB134(990340

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB140(1036376

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB148(1038074

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB149(1036680

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(1037461

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB152(1014205

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB153(1030482

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB153(1031946

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB157(1033370

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB157(1036208

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB161(1012994

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB163(1033385

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB164(1032985

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB166(1034984

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB170(1037330

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB172(1030637

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB174(1036436

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB182(1015691

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 3 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB185(1038465

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB190(1034421

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB190(1038263

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB190(1039044

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB197(1027570

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB198(1038461

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB199(1033965

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB203(1036701

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB210(1036803

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB216(1032218

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB220(1034416

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB223(1032283

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB224(1036703

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB226(1033625

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB230(1030850

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB235(1036589

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB237(1038417

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB242(1007047

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB243(1036486

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB245(1038471

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1035974

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1036149

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1036870

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1037027

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1021518

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1028604

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1035519

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1035677

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1035963

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1035968

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1035975

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1035978

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1035997

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1036085

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036105

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036146

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1036275

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036282

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036871

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036937

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1037009

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1037052

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1037500

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB301(1034483

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB31(1036915

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB318(994562

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1011517

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1014716

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016242

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016249

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016260

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016279

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1023744

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1029121

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1029905

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1032810

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1032816

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1032853

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1033485

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1035356

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1035664

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1036067

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1036075

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1036191

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1036223

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1037269

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1037274

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1037327

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1037416

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1037465

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1037504

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1038373

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1007467

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1011521

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1018835

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1018840

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1022084

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1023089

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1023294

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1026541

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1030259

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1033359

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1035010

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1036009

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1036127

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1038286

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1013228

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1022819

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1033349

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1034020

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1034960

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1036100

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1036534

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1036911

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1036920

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1037014

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1037055

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1038283

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB345(1037298

2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB35(1011046

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011102

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1013236

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1016283

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1027062

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1027262

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1028209

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1036084

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1036119

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1036124

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1036131

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1036152

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1036621

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1036895

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1037589

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1037708

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1010293

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1013226

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1014721

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1018868

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1027381

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1029292

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1031082

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1033432

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1035017

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1035456

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1036334

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1037072

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1037823

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1038284

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB37(1017614

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB37(1038066

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011414

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1016286

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1020831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1022847

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1028125

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1028175

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1031519

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1032559

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1032712

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1035440

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1035669

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1035884

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1035967

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1036332

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1036352

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1036449

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1036636

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1037392

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1037595

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1038287

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1039069

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(999823

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1012557

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1018839

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1022848

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1027438

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1028211

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1030402

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1031995

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1032508

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1032929

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1033445

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1034967

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1036446

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1036774

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1037087

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1037506

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1038768

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1027180

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1029843

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1030106

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1032808

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1036807

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1036967

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1037013

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1037598

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1037607

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1037935

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1038237

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1038495

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1038590

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1022849

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1023390

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1030110

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1035770

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1036217

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1036903

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1037394

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1037628

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1011095

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1033357

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1035803

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1038226

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1038290

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1038306

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1038390

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1039127

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1039244

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB43(1022851

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB43(1035773

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(1038763

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1021531

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1029345

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1035685

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1036132

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1036248

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1036333

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037424

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1037520

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037899

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037956

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1038742

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1039264

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1039271

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1039477

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(989621

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1034978

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB45(1037712

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1016230

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1031043

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1031502

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1036069

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1036429

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1037008

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1038167

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB46(1038309

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1017599

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1031062

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1032386

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1036077

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1036286

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1036441

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1038280

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1038351

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1038380

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1038398

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1038816

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1039122

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1026226

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1027831

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1030460

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1032403

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1032926

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1036948

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1037514

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1038199

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1026178

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1026606

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1029109

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1030277

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1036806

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1038345

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB50(1027189

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1021512

6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1023950

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1026925

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027040

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027059

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027355

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027407

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027416

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1030476

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1031064

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1031090

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1032474

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1032850

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1037579

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1037657

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1037723

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1038759

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1023942

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1025415

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1026234

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1027417

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1038730

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB53(1010984

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB53(1027056

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB53(1027303

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1027550

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1035666

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1035983

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1036007

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1036267

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1036947

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB53(1037085

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB53(1038391

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1018232

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1023953

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1024310

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1025601

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1027392

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1032566

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1033378

3x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1037565

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1038923

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB55(1027380

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1031048

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB55(1037593

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1038219

4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1038291

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB56(1038980

4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1027302

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1027319

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1027387

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1027391

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1031091

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1031250

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(1032833

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1035819

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1037724

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB57(1038176

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB57(1038260

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1038896

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(1027352

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(1028253

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1027397

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(1035600

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB59(1036893

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB60(1023157

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1028968

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1037383

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB60(1038975

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB61(1036637

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(1038063

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(1039057

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1002198

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1027535

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1028804

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB63(1036745

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1027439

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1036155

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1037775

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB65(1036435

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1039394

4x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1023127

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1027350

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1035626

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1036768

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(1032326

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(1037386

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB68(1029008

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB69(1023943

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1030477

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB69(1032358

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1032791

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1033449

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1035612

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1036231

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1036645

4x RAM DDR3 16384 MB ECC reg.
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1038302

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1038307

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB69(1039136

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1030600

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1032812

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB70(1038173

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB71(1033688

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB71(1035459

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB71(1039135

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1035579

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1038328

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1038967

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB73(1036758

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(1036894

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB74(1031893

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB74(1036714

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB74(1037772

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1037299

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB77(1035616

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB78(1035607

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(1036890

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB79(1026729

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(1034409

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(1037767

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB80(1030573

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB80(1034406

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(1025385

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(1032251

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(1037822

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB83(1037771

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB84(1036797

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB85(1026523

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB85(1032289

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB85(1039018

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB86(1037726

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB88(1036767

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB90(1038429

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB92(1039395

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB94(1025207

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(1033700

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(1038771

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB96(1034435

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(1032290

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(1039022

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise