سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB100(1013760

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1010172

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB101(998668

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB102(990469

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB102(997458

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB102(998923

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB103(996093

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1011298

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(1013075

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB107(1004461

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB107(1012252

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB108(1009358

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB109(1000016

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(1012527

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB110(1009356

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB110(1010264

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB111(1013791

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1005002

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1006496

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1008505

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(1011581

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(998632

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB114(1012129

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB115(1008378

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB115(1013383

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB116(1011303

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB116(1011356

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(1005093

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB120(1006770

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB122(1013209

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB122(998884

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB123(1009380

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB126(998412

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB127(998630

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB128(1013471

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB128(875755

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB130(1013295

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB130(994895

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB132(1012529

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB133(1010253

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB138(1006763

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB138(1011984

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB140(986899

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB140(993779

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB143(1006762

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB143(1012995

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB146(998739

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB154(969490

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB155(999392

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB158(1011722

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB165(1008158

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB168(1005518

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB180(996058

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB182(1008497

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB182(1011730

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB182(1012933

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB192(1013326

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB196(1013333

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB201(1012696

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB202(998286

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB203(991274

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB205(1002231

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(1007554

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(1013323

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB210(1007045

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB210(1010436

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB213(995462

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB214(1005141

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB222(993272

6x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 2 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB223(1009369

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB228(1000513

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB258(999388

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1007653

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB26(1009259

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(995804

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(997054

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB264(1011359

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB268(1004909

7x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1003598

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1004184

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1004224

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1005348

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1005376

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1005746

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1005892

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1006339

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1006535

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1007643

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1007658

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1007704

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1009385

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1009843

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1010360

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(990967

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB270(991887

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB28(1001050

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1002695

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1005381

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005678

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1005713

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1006347

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1006533

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1006782

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1009067

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1009271

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1010122

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1010458

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1010949

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001003

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001164

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1001744

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1002076

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1003319

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1004093

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1004385

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1007149

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1008433

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1008977

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1009282

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1010166

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB299(997844

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB30(1005262

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1007774

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1008288

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1010249

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1010480

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1010965

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1011563

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1011897

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1011940

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(986034

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(994985

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(997534

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB304(987881

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1002849

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1003117

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1004874

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1005907

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1006137

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1007160

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1007714

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1011539

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1012043

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1012349

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(987336

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(987338

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(993491

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(995794

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1001405

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1001752

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1005062

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006243

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006517

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006581

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1008273

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1009632

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1009846

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1011590

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1011741

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1013111

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1013254

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(984299

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(985987

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(987351

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(989115

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(992210

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(994702

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB34(1003074

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1003102

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1005074

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1005223

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1006508

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1009007

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1009266

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1010316

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1010344

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1011168

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1011898

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB34(984292

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(984304

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(987439

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(998725

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(999852

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1003104

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1004855

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1005716

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1005777

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1006202

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1006379

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1007852

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1008243

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1008880

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1009001

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1010591

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1010929

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011161

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1011757

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(957157

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(986241

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(989119

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(990216

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(992097

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(992209

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(992214

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(993363

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(994703

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(996973

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(998726

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1000494

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1001119

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1001578

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1002381

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1003087

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1004087

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1005668

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1006203

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1006516

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

سرور اختصاصی - (SB36(1006794

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1007094

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1010194

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1010350

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1011176

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1011543

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1012514

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1013499

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(973630

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(984829

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB36(988113

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(993998

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB36(995224

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(997002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(997097

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(997525

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB36(998269

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1000576

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1001059

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1001703

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1002790

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1002993

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1003097

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1003255

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1003602

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1004177

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1004277

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1005087

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1005602

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1007050

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1007318

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1007437

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008427

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008998

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009040

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009046

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1009054

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1009871

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1010785

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1010963

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1011042

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1011523

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1011572

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011748

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1011781

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1013165

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(985983

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(988118

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(989157

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(989417

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(989617

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991993

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991995

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(991996

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(994707

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(996967

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(996971

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(998522

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(999836

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1001746

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1001769

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1004200

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1005061

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1006561

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1007482

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1008247

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1008950

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1008954

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1009002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1010146

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1010616

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1010779

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1011138

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1011409

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1011734

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1013236

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1013527

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(980458

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(986845

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(987357

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(987358

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(992620

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(994130

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(999025

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(999855

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB390(1000432

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB40(1003433

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1004841

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1005047

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1007691

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1008210

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008992

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1010923

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1011140

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB40(995355

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(995361

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(995912

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(997305

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(998310

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1000641

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1001601

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1001758

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1002180

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1005300

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1005401

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1005715

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1006147

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1010941

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1011533

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1012476

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1013238

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(976461

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(976486

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(982159

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(986507

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(998997

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1001760

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1002148

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1002152

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1002182

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1004057

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1004334

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1004928

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1005793

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB42(1006580

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1006617

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1007438

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1007458

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1007750

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1008964

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1010993

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1011831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1013487

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1013526

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1013593

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1013596

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(989692

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(992368

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(998867

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB43(1013495

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(1013591

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1000742

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1001060

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001109

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1001116

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1001761

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001771

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1002734

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1004124

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1005667

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005670

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005823

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1006519

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1008279

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008929

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008947

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1008999

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1010089

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1010706

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1010937

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1010994

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1011156

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1011780

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1012364

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1013269

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1013493

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(965413

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(986497

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(988112

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989114

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989621

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(992542

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(997455

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(998710

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(998774

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(999244

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(999506

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(999869

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(999930

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1004275

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008105

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008245

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008316

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1011064

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1011769

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1011818

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB45(995916

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(996028

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1002142

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1002809

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1005328

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1008258

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1010183

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1010989

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1011526

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1011806

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1012327

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(922511

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(993008

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB46(997710

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1000745

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1005048

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB47(1005357

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1005589

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1008256

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1011133

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1011137

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1013855

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(982806

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(988976

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(998862

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB47(999541

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1004062

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB48(1004167

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1004354

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1005128

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1005281

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1006460

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1008320

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1011155

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1011762

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1013226

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB48(999206

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1002150

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1004179

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1004974

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1005560

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB49(1007456

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1009845

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1010978

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1011414

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1011606

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1012577

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1013241

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(995910

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB50(1013074

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB50(1013585

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1002185

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002408

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1002543

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002573

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1005054

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1005758

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1007478

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1009003

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1009943

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1011994

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1012058

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012103

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012137

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1012368

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(914751

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(998803

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1001120

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1005452

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB52(1007428

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1008253

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1011178

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1013588

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(994274

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1001068

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1001581

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1011183

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1011233

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1011819

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1012418

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB53(1013494

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1005456

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB54(1007179

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB54(1008535

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB54(1009000

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB54(1009633

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(998771

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1004306

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB55(1004439

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB