سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(1030576

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB101(1036808

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1038416

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB103(1038472

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB104(1036718

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB105(1036966

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB108(1039474

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB111(1032288

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB111(1036425

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(1029492

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB117(1039653

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(1038424

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB121(1038428

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB123(1040087

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(1036262

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB127(1039318

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB128(990340

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB136(1036402

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB143(1038074

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB145(1037461

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(1031481

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB152(1036208

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB154(1031977

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB157(1012994

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB158(1029228

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB160(1034984

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB160(1036422

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB160(1038468

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB164(1037330

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB170(1039263

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB172(1030632

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(1015691

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 3 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB176(1012933

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB176(1036704

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB178(1038465

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB182(1038263

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB182(1039044

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB183(1034421

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB188(1038461

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB193(1033965

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB195(1036701

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB202(1036803

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB205(1032218

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB213(1032283

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB215(1036703

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB227(1028833

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB229(1036589

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB229(1039311

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB233(1031221

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB235(1007047

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB28(1036114

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB29(1021518

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1032477

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1035968

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB29(1035990

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1036097

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1036137

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1037066

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1037070

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1037630

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB292(1034483

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB295(1040007

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1031092

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1031098

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1032396

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1032541

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1033460

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1035768

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036191

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036193

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1036915

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1036953

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1037274

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1037465

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1037569

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(1037667

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1038050

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1038073

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1038444

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(1022737

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB318(994562

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1013229

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1014716

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016242

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016249

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016260

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1016279

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1029905

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1031259

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1031772

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1033359

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1033456

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1036100

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1036127

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1038006

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1038049

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1038286

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1038373

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1038542

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1039445

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1039460

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1039555

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1039750

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1007467

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1011521

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1018835

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1018840

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1023089

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1023294

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1032863

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1035009

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1036084

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1036124

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1036534

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1036920

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1037012

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1037014

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1037055

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB332(1037298

2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB34(1013228

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1035305

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1036338

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1036420

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1037072

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1037184

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1037596

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1037708

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1010293

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1011046

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1011102

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1016283

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1025493

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1027062

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1027262

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1028209

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1035581

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1036218

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1037219

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1037230

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1037387

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1037595

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(1037823

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1014721

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1020089

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1028175

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1032806

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1035021

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1036352

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1036449

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1037392

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011414

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1016286

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1020831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1022847

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1027180

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1028121

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1030402

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1031994

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1031995

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1032559

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1032712

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1032929

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1032930

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1033445

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1036446

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1036774

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1036807

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1037086

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1037506

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1037607

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1038174

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1038189

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1038237

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1038899

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1038900

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1039069

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1039464

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1039936

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB381(1039906

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB39(1012557

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1018839

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1022848

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1029411

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1030106

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1032866

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1034078

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1035996

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1037628

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1038226

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1038257

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1040205

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1040277

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1040375

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1023390

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1030110

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1035770

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1036903

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1037394

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1037505

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1037572

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1038290

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1039127

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1039140

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1039447

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1039743

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1011095

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1029345

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1033357

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1036132

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1036248

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1037424

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1039244

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1039285

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1040057

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1040161

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1040406

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1021531

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1036333

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1039996

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB43(1022851

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB43(1040137

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(1040148

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB430(1018546

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1031043

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1034978

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1035685

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1036069

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1036433

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037008

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037079

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1037712

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1038309

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1038742

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1039264

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1039477

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1040391

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1036286

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1038280

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1038380

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1039632

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1017599

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1026226

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1030460

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1032386

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1032926

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1036077

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB46(1037514

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1037813

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1038199

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1027216

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1036806

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1037494

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1037579

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1039380

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1039710

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB479(1038503

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
6x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1021512

6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1023950

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1026925

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1027407

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1029109

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1031064

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1031478

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1037657

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1038303

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1038330

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1039399

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1039740

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB48(1040281

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1026180

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1027040

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1027059

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1027355

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1031090

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1032474

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1038759

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1010984

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1023942

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1025415

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027056

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1027417

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1027424

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1035666

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1036007

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1036267

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1036947

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1038391

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1038730

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1040243

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1024310

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1028520

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(1032566

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(1037565

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1018232

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1027301

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1027380

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1031048

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(1036434

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1037593

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(1038291

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB54(1027302

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1027387

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1027391

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(1036250

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB54(1037724

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB54(1038176

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB54(1040407

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB55(1027319

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(1031250

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB55(1038896

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB56(1040244

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB56(1040729

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1023157

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1027352

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1028253

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1032833

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(1040130

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1040262

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB57(1040567

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB57(1040668

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB58(1027397

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(1028968

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(1037383

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB58(1038063

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1039640

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1040224

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(1040233

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(1002198

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(1027535

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(1028804

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB61(1037773

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB61(1040149

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB63(1027439

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1036435

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(1037775

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB64(1023127

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1027350

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(1037386

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB65(1023943

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1029008

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB65(1032791

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1033449

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1036231

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB65(1038425

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1032358

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1037736

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(1038307

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB67(1030477

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB67(1032812

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB67(1036784

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB68(1040575

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1036788

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB69(1038328

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(1039470

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1036758

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(1038985

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB71(1031893

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB71(1036894

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB72(1026930

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(1037772

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(1034402

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1027511

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1030573

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB76(1035607

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(1035616

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(1036890

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB78(1025385

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(1037822

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(1038469

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(1036804

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(1034434

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(1032450

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(1036771

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB83(1039533

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB84(1036767

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB84(1038075

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB86(1039649

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB89(1038771

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB89(1039395

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB90(1039652

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB92(1025207

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(1038427

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB95(1039022

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB96(1038770

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB97(1030577

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB97(1036431

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(1033379

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise