سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(908755

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB101(924503

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB104(910492

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB104(919809

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB107(928126

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB107(930731

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB108(929343

2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB108(929350

2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB108(930434

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(920864

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(930440

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB110(930443

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB111(895868

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB111(910570

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB112(926690

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB113(908758

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB113(919824

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(930433

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB115(920830

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB117(921097

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB118(883280

4x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB118(930465

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB120(930104

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB122(927656

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB122(927668

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB123(930401

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB124(930460

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB126(880829

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(913974

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(927796

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB128(927709

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB128(927891

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB128(930113

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB129(930108

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB132(930187

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB133(930096

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB134(930112

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB135(927947

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB145(902866

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB146(917601

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB146(927802

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB147(917143

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB148(874759

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB148(911861

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB148(930432

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB149(930444

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(864262

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(895481

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB151(912726

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(927712

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB151(930447

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB155(900879

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB158(930180

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB168(855196

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB168(930436

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB172(930458

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB173(910405

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(919675

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(922760

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(923683

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB176(924248

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB183(927704

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB183(929480

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB185(930184

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB190(927714

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB198(909121

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB201(921553

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB201(927713

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB209(927677

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB214(930429

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB215(928744

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB216(913261

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB239(929999

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB247(905392

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB26(926887

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(927721

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(928204

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(928232

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB26(928516

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(928792

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB262(909036

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB267(916427

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC
6x SSD 300 GB SATA Datacenter

سرور اختصاصی - (SB27(925068

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(926377

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(927439

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(927665

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(927669

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(927720

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(927870

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(928277

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(928391

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(928457

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(928489

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB27(928512

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(928838

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(929166

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(929263

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB27(930536

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(930729

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB270(920444

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC
3x HDD 600 GB SAS

سرور اختصاصی - (SB28(903527

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(914889

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(922968

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(924349

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(924456

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(925210

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(925596

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(925780

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(926381

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(928287

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(928293

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(928313

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(928417

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(928424

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(928595

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(928754

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(928886

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(929061

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(929067

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(929076

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 750 GB SATA

سرور اختصاصی - (SB28(929262

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(930266

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB284(899689

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC
4x HDD 600 GB SAS

سرور اختصاصی - (SB29(918377

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(927686

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(927834

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(928331

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(928338

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(928717

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(928927

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(929124

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(930069

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(930220

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(930269

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(930416

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(930596

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(931178

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(923445

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(924352

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(926033

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(927881

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(928919

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(928949

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(929149

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(930679

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB31(931279

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(872963

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(886318

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(909845

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(909846

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(912929

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(913242

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(913532

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(914397

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(922862

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(923655

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(928454

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(928467

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(928499

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(928502

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(928747

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(928823

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(930037

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(930045

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(930066

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB32(930272

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(930275

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(884104

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(898079

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(909932

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(910224

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(911025

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(913534

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(914423

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(914777

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(916511

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(918967

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(921534

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(924304

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(928322

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB34(906245

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(907298

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(913520

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(918975

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(924207

5x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(924260

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB34(928296

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(928384

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(928702

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(928733

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(929392

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(856706

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(875076

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(898152

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(900243

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(910222

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(910236

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(910546

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB35(911029

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(912197

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(913082

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(913512

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(913523

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(914417

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(914451

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(919077

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB35(919182

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(919188

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(920625

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(920633

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(922409

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(924313

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(925055

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(925172

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB35(925575

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB35(927588

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB35(927632

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(928138

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(928221

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(928356

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(929042

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(929852

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(929994

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(930845

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(845354

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(894161

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(909843

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(909872

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(910256

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(910334

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(916549

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(919892

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB36(925593

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(925628

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(927691

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(929725

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(929980

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(930029

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(871819

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(879367

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(892180

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(898054

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(909848

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(912408

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(913515

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(914413

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(914810

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(916089

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(919183

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(920632

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(923361

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(924007

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(927878

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB38(928194

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(928355

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(928513

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(929277

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(930033

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(930038

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(931063

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(900244

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(904863

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(910282

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(910449

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB39(910637

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB39(913514

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(914415

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(914808

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(924247

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(924754

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(928714

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB39(929063

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(929274

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(930043

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(930231

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(930556

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(930566

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(930690

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(930910

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(919100

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(927413

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(927436

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB40(927682

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(927699

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(928019

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(929471

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(929828

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(929988

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(929991

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(823700

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(910280

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(913679

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(916653

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(919181

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(920133

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(920634

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(921657

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(924270

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(927342

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(927570

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(928284

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(928664

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(928887

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(928896

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(909884

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(922140

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(924362

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(925191

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(929978

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB42(929992

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(930000

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB42(931064

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(931069

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(931107

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(868261

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(898169

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(898187

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(898218

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(900794

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(910284

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(910333

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(911031

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD 300 GB SAS

سرور اختصاصی - (SB44(912322

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(912770

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(914457

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(919875

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(921174

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(922358

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(922727

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB44(924273

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(924369

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(927428

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB44(928285

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(928294

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(928503

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(931032

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(931117

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(931347

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(931415

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(917422

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(919617

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB45(924370

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(924773

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(927196

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(927203

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(929926

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(930026

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(916087

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB46(919624

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB46(923913

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB46(928976

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(931061

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB46(931065

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(900333

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(924272

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(925207

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(928291

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB47(928505

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(928572

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(929284

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(930042

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB48(907049

6x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB48(924033

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(924309

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(924801

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(926239

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(927635

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(928336

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(929393

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(930816

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB49(900322

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(919091

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB49(930306

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB51(862831

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB51(912415

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(917498

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(919681

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(919796

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(920728

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(924006

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(928423

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(929520

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(929820

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB52(921132

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB52(921839

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(928382

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(928640

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(930063

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB52(930650

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(919537

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(929972

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(930032

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(931118

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB54(912741

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(924832

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB54(929139

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB54(929831

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB54(929996

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB55(872693

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(903412

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(922090

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB55(924504

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB55(928311

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB55(929458

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB55(930071

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB56(931441

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(913509

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(921500

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(922354

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB57(927346

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(928347

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(929479

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB57(930036

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB57(930055

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(920128

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB58(924464

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB58(929838

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(931119

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB59(919794

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(923720

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB59(928317

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(929865

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB60(919790

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB60(927548

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(921537

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB61(923662

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(923916

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB61(927649

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(928719

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(929319

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(930089

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB63(904668

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(915408

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(922366

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(924076

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(926150

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB63(928706

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(928753

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB63(929463

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(929772

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(929995

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(930094

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(930954

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(931023

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(900287

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB64(919836

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB64(927646

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB64(929477

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB64(929863

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(872690

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(922075

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB66(922675

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB66(924448

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB66(931087

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(919340

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(927599

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB67(930178

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB68(930821

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(847058

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(899347

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(907050

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB69(907610

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(918054

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(921166

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB69(925277

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(927546

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(928113

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(928214

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(929467

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(929981

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(929984

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB70(927350

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(927597

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(928128

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB70(929303

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(930109

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(901904

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB71(912725

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(922320

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(929465

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(930467

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB72(919220

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB72(925272

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB72(927641

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB73(920166

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB73(927634

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(930337

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB74(895983

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB74(900779

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB74(927782

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB74(930192

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB75(930997

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(915843

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB76(922937

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(927628

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(928120

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(928132

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(928166

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(928215

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(930076

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(930645

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB77(910441

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB77(930826

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB78(906092

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(927354

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB78(928133

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(928411

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(929971

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB79(895828

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(930461

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(919833

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(927638

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(930110

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(927856

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB83(872670

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB83(930426

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB86(919795

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB86(928122

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB86(928416

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB88(786259

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB88(922349

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB88(928124

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB89(911905

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB89(927633

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB89(929884

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB90(893396

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB90(910480

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB91(907016

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB91(910398

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB92(910573

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB92(913986

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB92(927944

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(911729

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(928131

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB95(910605

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB95(924656

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB96(910594

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB97(930106

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(917747

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(930456

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB99(840432

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB99(919815

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی آلمان - SO-02

- در صورت عدم موجودی نزدیک ترین سرور با سخت افزار مشابه ارائه میشود
- با توجه به قیمت ارز و یا تغییر هزینه در دیتاسنترممکن است هزینه نهایی متفاوت باشد

  • Xeon E3-1246V3 قدرت پردازنده
  • 32GB فضای Ram
  • 2x256G فضای SSD Hard
  • 20TB ترافیک ماهانه