سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(982005

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB103(982198

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB107(974159

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB108(971878

2x RAM 16384 MB DDR4
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB109(975581

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB110(982627

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB111(959469

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(969239

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(979867

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB114(976172

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB114(980792

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB115(984515

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB116(975606

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB117(979551

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB120(975598

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(982654

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB121(982631

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB124(984530

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(966669

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB126(980030

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB130(974155

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB132(972757

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB132(979516

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB133(968928

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB140(975579

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB145(983599

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB145(984568

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB147(982528

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB148(970290

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB149(979850

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB152(983589

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB157(979512

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB157(979849

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB163(968253

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB166(982009

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB168(982885

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB170(970201

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB172(983170

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB174(974634

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB182(981983

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB184(982837

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB186(971638

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB186(981980

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB188(982513

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB195(980783

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB199(969990

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 3 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB201(981982

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB207(979847

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB211(983835

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB222(979509

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB229(983359

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB236(983171

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB241(970227

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB242(979510

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB248(975575

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB252(960446

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB252(966866

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(967148

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(975237

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB29(976647

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(980475

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB291(978580

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(964646

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(969888

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(970665

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(973155

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(974516

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(974557

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(976872

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(977544

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(980514

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB30(980746

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(982475

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB302(969375

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(964811

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(969604

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(971689

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(972012

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(973024

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(973324

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(973403

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(974518

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(974912

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(974934

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(975266

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(975662

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(976413

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(976793

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(976795

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(976865

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(977062

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(977974

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(978538

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(978542

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(979570

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(980496

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(980881

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(982759

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(983073

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(939743

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(959951

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(959985

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(962381

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(963988

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(963994

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(964059

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(967657

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(969642

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(976298

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(977173

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(977978

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(978348

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(979550

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(980252

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(980286

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(980672

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(984390

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(962783

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(963969

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(963991

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(968314

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(968574

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(971041

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(971715

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(979745

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(980443

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(980485

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(980671

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(980943

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(982058

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(957199

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(964048

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(964058

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(968571

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(971652

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(971719

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(971739

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(973048

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(975182

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(976999

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(980341

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(980511

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(982645

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(983074

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB356(983075

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB36(959899

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(965480

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(969614

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(970057

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(970328

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(977400

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(977538

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(978069

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(978698

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(979910

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(981189

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(982516

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(982606

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(982731

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(982797

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(983143

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(983574

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB37(983080

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB37(984251

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB37(984459

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(939806

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(964042

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(967461

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(968756

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(969612

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(971947

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(972320

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(976414

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(977402

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(980492

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(980752

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(981309

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(981507

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(982089

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(982118

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(982639

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(982649

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(982737

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(982761

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(983005

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(983315

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(955963

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(967096

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB39(969240

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(969636

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB39(975676

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(978100

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(982708

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(982719

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(982792

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(982916

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(984372

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(953673

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB40(966216

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(978689

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(982098

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(982293

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(982536

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(982705

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(982725

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(984292

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(969812

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(973173

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(973260

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(975026

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(979831

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(980263

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(982360

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(982399

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(982696

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(982867

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(982874

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(983323

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(983332

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(983412

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(983451

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(984288

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(984476

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(964734

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(967904

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(970376

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(974066

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(975470

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(976643

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(976876

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(981251

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(981637

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(982780

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(983823

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(983886

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(983975

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB43(984269

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB43(984302

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(942169

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(942978

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(955166

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(968341

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB44(968762

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(969893

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(971259

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(975032

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(976063

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(976421

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(977635

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(978425

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(978726

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(979688

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(980301

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(980504

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(982268

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(982608

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(982884

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(984439

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB45(972381

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(976303

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB45(976523

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB45(978727

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(979480

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB45(981275

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(982042

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(982050

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB45(982121

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(982906

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(983325

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB46(978276

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(979794

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB46(979920

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(980458

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB46(981165

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(982116

3x RAM DDR3 8192 MB
2x HDD 1,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB46(982159

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB46(982716

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB46(982841

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(983745

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB47(968229

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(970289

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB47(972519

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(978161

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(979617

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB47(982097

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB47(982917

4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(983021

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(983326

6x RAM 4096 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB48(970628

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(973858

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(978902

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(980535

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(982153

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB48(982713

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB48(983092

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB48(983153

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB48(983444

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB48(984382

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB48(984461

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB49(964077

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(969868

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(973378

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(976486

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB49(979567

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(979712

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB49(979893

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(980813

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(982416

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB49(982757

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB49(982910

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(983091

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB49(983387

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(984393

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB50(984081

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(969223

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(969285

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(971964

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(972393

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 2,0 TB SATA Ent.HDD

سرور اختصاصی - (SB51(976936

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(978101

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(978344

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(978694

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(982688

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(982710

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(982724

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(982799

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(982811

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(982838

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(983156

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(983348

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(983709

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(983956

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(984287

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(984386

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB52(969823

6x RAM 4096 MB DDR3
4x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB52(975328

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB52(978107

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB52(982764

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB53(976461

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB53(982260

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB53(983896

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(983996

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(984274

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(984279

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB53(984444

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB54(972834

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB54(978167

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB54(982977

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB55(970460

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB55(973883

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(976427

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB55(978849

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB55(980900

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB55(982751

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB56(984136

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(970546

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(982212

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(982509

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(982653

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(982672

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB57(982674

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(982727

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB57(982776

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(982840

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(983162

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(983380

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB57(984080

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB57(984082

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(982666

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB58(984154

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB59(963918

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(970567

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(977158

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB59(980823

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB59(981973

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(982209

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB59(983986

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB59(984277

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB59(984379

2x RAM 16384 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB59(984429

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB60(967629

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB60(982093

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB60(982202

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(982712

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB60(982860

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(969853

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(972005

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(979660

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(980296

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(982495

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(982798

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB61(983924

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB62(984280

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(961742

4x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB63(977714

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB63(977720

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB63(982208

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(982259

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(982670

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB63(982891

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB63(983000

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(980786

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB64(983393

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB65(982782

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB65(982833

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB66(968235

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(982694

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB66(982760

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB67(982211

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(965038

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB69(969701

3x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB69(975133

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB69(975533

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(982215

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(982502

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(982690

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB69(984312

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB69(984376

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB70(973887

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB70(974624

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB70(983600

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB70(984481

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB71(973848

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(982855

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB71(983595

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB71(983843

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2x SSD M.2 NVMe 512 GB

سرور اختصاصی - (SB71(983912

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB72(984078

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(979860

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB73(979919

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB73(982673

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB73(984359

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB74(967957

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB74(970595

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB74(983169

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB75(984350

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB76(979625

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(979799

8x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB76(980787

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB76(982510

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB76(983459

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB77(973846

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB77(979547

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB77(982193

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB78(982500

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB78(982675

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(980901

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB79(982826

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(974363

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB80(979631

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(969185

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(970240

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(970255

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(972052

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(974994

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(977712

8x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB82(979623

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB82(980791

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(982019

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB82(982501

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB84(981524

4x RAM 8192 MB DDR3
7x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB84(982858

8x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB85(979627

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB85(984577

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB86(973888

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB87(984348

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB88(971106

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB88(975529

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB88(982196

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB88(984354

8x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB90(980784

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB90(982195

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB91(968211

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB92(981498

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB94(979530

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB94(979633

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB94(983958

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB95(980154

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB95(984569

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(966644

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB98(982854

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB