سرور اختصاصی Hetzner آلمان - حراجی

سرور اختصاصی - (SB101(1002288

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB101(1005929

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1005932

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB101(1007813

8x RAM 8192 MB DDR3
4x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB101(1010435

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB102(1012119

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB103(1006761

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB105(1008506

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB105(1010172

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB105(997458

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB105(998668

8x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB107(990469

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB107(998923

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB108(996093

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB109(1005056

8x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB110(1009368

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB111(1004461

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB111(1005103

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(993923

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB113(998888

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB114(1000016

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB114(1009358

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB114(1010248

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB114(1010264

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB114(1012252

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB116(1009356

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB116(1012527

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB116(976200

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB118(1005819

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB118(1008505

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB120(1011581

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB120(998632

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB121(987893

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB122(1008378

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB122(1011303

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB123(996936

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB126(1005930

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB127(998884

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB128(1004993

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB128(991262

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB130(998412

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB132(1009380

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB133(875755

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB135(994895

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB140(1010253

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB143(990665

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB145(1011984

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB145(993779

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB146(1006763

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
3x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB147(986899

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB147(998743

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB148(1000507

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB149(1006762

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB155(993235

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB163(999392

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB164(969490

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB167(1011722

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB171(1008158

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB179(1005518

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB185(1008216

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB188(1008497

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
10x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB188(996058

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
15x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB191(1011730

8x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB198(996032

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB203(1002264

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB203(1005776

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB208(1007556

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB213(1006320

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB213(998286

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 10 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB222(1005141

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB222(995462

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB224(1010436

8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
15x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB232(993272

6x RAM 16384 MB DDR3 ECC
2x HDD 2 TB SATA Enterprise

سرور اختصاصی - (SB236(998495

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB239(1000513

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB26(1004393

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB26(983334

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB26(992038

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1000697

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1002639

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1003115

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1003358

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1005366

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB27(1005721

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB27(1005763

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB27(1006155

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB273(1011359

8x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1001062

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1001659

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1002694

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1002786

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1003616

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1004221

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005197

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005700

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005746

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005751

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1005753

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1005829

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB28(1006625

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB28(1007692

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB28(990967

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB282(991887

4x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB284(1004909

7x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1002622

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1003336

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1004876

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1005010

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1006339

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1006533

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1007057

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1007643

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1007757

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1008160

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(1009271

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(1010458

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(990615

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB29(994963

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(995345

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB29(997616

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB29(998305

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB292(1007047

2x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB296(1007132

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1000677

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1001003

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1001114

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1001164

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1001802

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1001803

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1002200

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1002800

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1003391

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB30(1004093

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1004308

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1004332

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1005738

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1006347

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1006372

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB30(1007143

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(1008977

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB30(997493

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB307(998496

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
4x SSD SATA 480 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB31(1011897

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1001313

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1002076

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1002690

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1002821

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1003597

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1004265

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1004385

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1005043

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1006784

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1008288

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB32(1010342

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(1010480

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1010965

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(1012349

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(955502

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(968316

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(984285

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(984723

6x RAM 4096 MB DDR3
1x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB32(986034

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(993491

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB32(994985

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB32(997534

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1001752

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1004083

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1004150

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1004437

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB33(1004874

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1005906

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006225

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006366

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1006517

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(1011539

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(1012046

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB33(982150

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(983080

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(984299

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(985987

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(987351

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB33(989115

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB33(992210

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB33(994702

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB337(1008157

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
6x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1004440

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB34(1005457

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1006137

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1006581

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1006777

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(1008273

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(1011005

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB34(984292

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(984304

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(987439

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(990021

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB34(992101

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(993507

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(996775

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB34(998725

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1003104

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1004855

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1005062

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1005868

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1006202

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(1006508

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1006785

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1008164

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1009309

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(1009846

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(957157

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(986241

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(989119

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(990216

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(992104

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB35(992209

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB35(992214

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(992215

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(994703

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB35(996973

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB35(998726

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1003087

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1003282

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1005074

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1005223

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1005668

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB36(1006203

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1006830

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1008248

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1008318

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1009001

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1009266

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1010344

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(1011741

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(1011898

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB36(953673

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB36(988113

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB36(992330

2x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB36(997002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1000494

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1001119

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1001267

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1001578

4x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1001645

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1003097

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1003283

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(1004177

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1004356

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1005087

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1005716

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1005777

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1006379

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1006707

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1006794

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1008880

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1008998

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(1010929

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011176

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011572

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(1011807

3x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(973630

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(984829

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB38(985983

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(987477

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(988118

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(989417

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB38(989617

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991993

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(991995

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(991996

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB38(993349

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB38(993363

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(994707

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(994962

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(996967

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(996971

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB38(997085

4x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB38(997097

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(997525

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB38(997530

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(998522

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB38(998782

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB38(999836

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1001703

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1002187

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1002790

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1003263

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1004835

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1007437

6x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1008427

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1009040

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1009046

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1009054

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(1009871

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1011104

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB39(1011523

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 750 GB

سرور اختصاصی - (SB39(1011781

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(980458

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(983975

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(984291

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB39(986845

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(987357

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB39(989157

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(995346

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(995914

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB39(998344

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB39(998356

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB39(999855

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1000538

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1001059

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1001061

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1002993

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1003255

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1003602

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1004202

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1007050

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1007483

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1008247

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1008954

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1010146

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB40(1010963

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(1011748

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1011751

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(1011869

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB40(995905

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(997288

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB40(999025

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1001769

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1005036

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1005061

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB41(1005343

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1006561

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1008950

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1009002

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1010616

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(1010785

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB41(1011138

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(976461

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(976486

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(982159

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(983325

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB41(986507

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB41(994130

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(995361

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(995912

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB41(998719

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB414(1000432

4x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.
2x SSD SATA 960 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB42(1000641

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1001758

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1002992

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1003030

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1003156

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1003433

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(1004841

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1005047

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1005715

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1006520

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1007085

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1007482

6x RAM 4096 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1007691

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1011409

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB42(1011627

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SAS 600 GB

سرور اختصاصی - (SB42(1012476

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB42(995344

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB42(995355

4x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB43(1011140

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB43(1011533

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB43(1011624

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1001601

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1001760

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1001771

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1002148

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1002152

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1002180

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1003980

4x RAM 8192 MB DDR3
3x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1004057

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1004928

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005300

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005327

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005389

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005401

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1005548

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB44(1005670

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1005722

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1006147

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1006580

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1006617

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB44(1007652

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008210

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1008992

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1009047

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(1010923

4x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1011678

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
3x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(1011831

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB44(947327

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(986497

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(988112

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989114

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(989621

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(989692

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(992294

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(992368

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB44(998710

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB44(998997

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB44(999244

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1001734

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1001761

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1002734

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1005823

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1006519

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,0 TB

سرور اختصاصی - (SB45(1007438

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1007458

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB45(1007750

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1008279

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008929

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(1008947

3x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB45(1010993

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB45(982798

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(997455

2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB45(998867

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB45(999008

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(999869

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB45(999930

4x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1000742

4x RAM 8192 MB DDR3
1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1001060

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 500 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1002830

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1004275

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1005667

3x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB46(1010706

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1011156

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1011780

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(1012364

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(924955

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(997998

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB46(998774

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1002147

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1005707

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1008105

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1008246

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1008999

6x RAM 4096 MB DDR3
3x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1010089

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1010982

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1011064

3x RAM 8192 MB DDR3
3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(1011526

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 120 GB

سرور اختصاصی - (SB47(1011818

6x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB47(1012023

2x RAM 8192 MB DDR3
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(993008

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB47(995916

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(996028

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB47(997710

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB47(999506

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1002142

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1002809

4x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1008245

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1008316

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1010183

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1011769

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB48(1011808

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(1012327

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB48(922511

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1001404

2x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1005357

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1005589

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB49(1006460

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1008256

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1008258

6x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(1010989

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(1011806

3x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 1,5 TB

سرور اختصاصی - (SB49(982806

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(988976

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB49(999918

4x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg.
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB50(1005128

6x RAM 4096 MB DDR3
2x SSD SATA 250 GB

سرور اختصاصی - (SB50(1011133

6x RAM 4096 MB DDR3
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB50(1011762

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1000262

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 256 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1000745

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1002150

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB

سرور اختصاصی - (SB51(1002572

6x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1004062

4x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD 3,0 TB SATA

سرور اختصاصی - (SB51(1004167

2x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 512 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1004179

6x RAM 8192 MB DDR3
4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1004354

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1005039

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2x HDD SAS 300 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1005048

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB51(1005281

4x RAM 4096 MB DDR3
4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1005351

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1005560

4x RAM 8192 MB DDR3
2x SSD SATA 240 GB Datacenter

سرور اختصاصی - (SB51(1007794

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1008212

4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
1x SSD SATA 240 GB

سرور اختصاصی - (SB51(1008320

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 6,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1009887

4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1010187

4x RAM 8192 MB DDR4
2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1010978

4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

سرور اختصاصی - (SB51(1011137

2x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise