هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPNA

حداکثر بازدید روزانه 1000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPNB

حداکثر بازدید روزانه 2000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN01

حداکثر بازدید روزانه 5000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN02

حداکثر بازدید روزانه 10000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN03

حداکثر بازدید روزانه 15000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN04

حداکثر بازدید روزانه 25000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN05

حداکثر بازدید روزانه 35000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 25GB
 • پهنای باند Unlimited‌
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست وردپرس اقتصادی خارج - پلن WPNE1
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 500MB
 • 1 عدد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست وردپرس اقتصادی خارج - پلن WPNE2

افزایش فضا امکان پذیر نمی‌باشد

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • 2 عدد دیتابیس
 • 3 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited
هاست وردپرس اقتصادی خارج - پلن WPNE3

افزایش فضا امکان پذیر نمی‌باشد

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • 3 عدد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • پهنای باند Unlimited