میزبانی سایت های وردپرس

هاست نیترو وردپرس بسته WPN01
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN02
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN03
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN04
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN05
 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 25GB
 • پهنای باند Unlimited‌
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد