هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPNA

حداکثر بازدید روزانه 1000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 1GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPNB

حداکثر بازدید روزانه 2000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 2GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN01

حداکثر بازدید روزانه 5000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN02

حداکثر بازدید روزانه 10000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN03

حداکثر بازدید روزانه 15000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN04

حداکثر بازدید روزانه 25000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس خارج - بسته WPN05

حداکثر بازدید روزانه 35000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 25GB
 • پهنای باند Unlimited‌
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد