میزبانی سایت های وردپرس

هاست نیترو وردپرس بسته WPN01

بازدید روزانه کمتر از 5000

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 5GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN02

5000 تا 10000 بازدید در روز

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 10GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN03

10000 تا 15000 بازدید در روز

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 15GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN04

15000 تا 20000 بازدید در روز

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 20GB
 • پهنای باند Unlimited
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد
هاست نیترو وردپرس بسته WPN05

20000 تا 25000 بازدید در روز

 • کنترل پنل Cpanel
 • فضا 25GB
 • پهنای باند Unlimited‌
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • تکتولوژی نیترو دارد