هاست لینوکس خارج SSD - پلن EU01
 • 200MB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
هاست لینوکس خارج SSD - پلن EU02
 • 500MB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
هاست لینوکس خارج SSD- پلن EU03
 • 1GB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
هاست لینوکس خارج SSD - پلن EU04
 • 2GB فضا
 • 40GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر
هاست لینوکس خارج SSD - پلن EU05
 • 5GB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Hetzner دیتاسنتر