هاست دانلود ایران - پلن DL1
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران دیتاسنتر
هاست دانلود ایران - پلن DL2
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 25GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران دیتاسنتر
هاست دانلود ایران - پلن DL3
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 60GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران دیتاسنتر
هاست دانلود ایران - پلن DL4
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران دیتاسنتر
هاست دانلود ایران - پلن DL5
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 150GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران دیتاسنتر
هاست دانلود خارج - پلن DL1
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • اروپا دیتاسنتر
هاست دانلود خارج - پلن DL2
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 25GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • اروپا دیتاسنتر
هاست دانلود خارج - پلن DL3
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 60GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • اروپا دیتاسنتر
هاست دانلود خارج - پلن DL4
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • اروپا دیتاسنتر
هاست دانلود خارج - پلن DL5
 • Cpnael
  کنترل پنل
 • 150GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • اروپا دیتاسنتر