انتقال دامنه

دامنه خود را به سرورستاپ منتقل کنید

پس از انتقال دامنه به سرورستاپ، دامنه شما برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.*


انتقال یک عدد دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains