ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.com
1,631,630ریال
1 سال
1,631,630ریال
1 سال
1,631,630ریال
1 سال
.net
2,161,380ریال
1 سال
2,161,380ریال
1 سال
2,161,380ریال
1 سال
.org
2,140,190ریال
1 سال
2,140,190ریال
1 سال
2,140,190ریال
1 سال
.co
2,542,800ریال
1 سال
4,004,910ریال
1 سال
4,004,910ریال
1 سال
.info
847,600ریال
1 سال
2,309,710ریال
1 سال
2,309,710ریال
1 سال
.biz
2,055,430ریال
1 سال
2,055,430ریال
1 سال
2,055,430ریال
1 سال
.tv
4,958,460ریال
1 سال
4,958,460ریال
1 سال
4,958,460ریال
1 سال
.pro
847,600ریال
1 سال
2,330,900ریال
1 سال
2,330,900ریال
1 سال
.me
847,600ریال
1 سال
2,330,900ریال
1 سال
2,330,900ریال
1 سال
.app
2,521,610ریال
1 سال
2,521,610ریال
1 سال
2,521,610ریال
1 سال
.company
1,186,640ریال
1 سال
1,186,640ریال
1 سال
1,186,640ریال
1 سال
.email
847,600ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
.band
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.life
847,600ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.space
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.toys
6,505,330ریال
1 سال
6,505,330ریال
1 سال
6,505,330ریال
1 سال
.watch
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.world
423,800ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.zone
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.date
847,600ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.download
847,600ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.media
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.bio
2,542,800ریال
1 سال
8,793,850ریال
1 سال
8,793,850ریال
1 سال
.digital
1,695,200ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.family
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.group
1,695,200ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
.shop
4,810,130ریال
1 سال
4,810,130ریال
1 سال
4,810,130ریال
1 سال
.works
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.today
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
.store
7,840,300ریال
1 سال
7,840,300ریال
1 سال
7,840,300ریال
1 سال
.games
2,521,610ریال
1 سال
2,521,610ریال
1 سال
2,521,610ریال
1 سال
.photos
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
.cloud
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.services
847,600ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.credit
12,777,570ریال
1 سال
12,777,570ریال
1 سال
12,777,570ریال
1 سال
.xyz
423,800ریال
1 سال
1,758,770ریال
1 سال
1,758,770ریال
1 سال
.video
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.site
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.plus
1,695,200ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.online
5,000,840ریال
1 سال
5,000,840ریال
1 سال
5,000,840ریال
1 سال
.gift
2,754,700ریال
1 سال
2,754,700ریال
1 سال
2,754,700ریال
1 سال
.help
2,119,000ریال
1 سال
4,004,910ریال
1 سال
4,004,910ریال
1 سال
.press
9,556,690ریال
1 سال
9,556,690ریال
1 سال
9,556,690ریال
1 سال
.team
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.vip
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.wiki
3,856,580ریال
1 سال
3,856,580ریال
1 سال
3,856,580ریال
1 سال
.blog
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.tech
6,886,750ریال
1 سال
6,886,750ریال
1 سال
6,886,750ریال
1 سال
.show
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
4,047,290ریال
1 سال
.it
1,059,500ریال
1 سال
1,059,500ریال
1 سال
911,170ریال
1 سال
.live
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.news
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
3,093,740ریال
1 سال
.agency
847,600ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
.top
1,356,160ریال
1 سال
1,356,160ریال
1 سال
1,356,160ریال
1 سال
.green
2,542,800ریال
1 سال
9,747,400ریال
1 سال
9,747,400ریال
1 سال
.center
847,600ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال
2,712,320ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های زیر را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سرورستاپ منتقل کنید

پس از انتقال دامنه به سرورستاپ، دامنه شما برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

انتقال یک دامنه