ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.com
1,551,160ریال
1 سال
1,551,160ریال
1 سال
1,551,160ریال
1 سال
.net
2,061,410ریال
1 سال
2,061,410ریال
1 سال
2,061,410ریال
1 سال
.org
2,041,000ریال
1 سال
2,041,000ریال
1 سال
2,041,000ریال
1 سال
.co
3,816,670ریال
1 سال
3,816,670ریال
1 سال
3,816,670ریال
1 سال
.info
816,400ریال
1 سال
2,183,870ریال
1 سال
2,183,870ریال
1 سال
.biz
1,959,360ریال
1 سال
1,959,360ریال
1 سال
1,959,360ریال
1 سال
.tv
4,714,710ریال
1 سال
4,714,710ریال
1 سال
4,714,710ریال
1 سال
.pro
816,400ریال
1 سال
2,224,690ریال
1 سال
2,224,690ریال
1 سال
.me
816,400ریال
1 سال
2,245,100ریال
1 سال
2,245,100ریال
1 سال
.app
2,408,380ریال
1 سال
2,408,380ریال
1 سال
2,408,380ریال
1 سال
.company
1,142,960ریال
1 سال
1,142,960ریال
1 سال
1,142,960ریال
1 سال
.email
816,400ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
.band
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.life
816,400ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.space
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.toys
6,184,230ریال
1 سال
6,184,230ریال
1 سال
6,184,230ریال
1 سال
.watch
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.world
408,200ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.zone
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.date
816,400ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.download
816,400ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.media
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.bio
2,449,200ریال
1 سال
8,347,690ریال
1 سال
8,347,690ریال
1 سال
.digital
1,632,800ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.family
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.group
1,632,800ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
.shop
4,571,840ریال
1 سال
4,571,840ریال
1 سال
4,571,840ریال
1 سال
.works
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.today
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
.store
7,449,650ریال
1 سال
7,449,650ریال
1 سال
7,449,650ریال
1 سال
.games
2,408,380ریال
1 سال
2,408,380ریال
1 سال
2,408,380ریال
1 سال
.photos
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
.cloud
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.services
816,400ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.credit
12,143,950ریال
1 سال
12,143,950ریال
1 سال
12,143,950ریال
1 سال
.xyz
408,200ریال
1 سال
1,673,620ریال
1 سال
1,673,620ریال
1 سال
.video
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.site
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.plus
1,632,800ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.online
4,755,530ریال
1 سال
4,755,530ریال
1 سال
4,755,530ریال
1 سال
.gift
2,612,480ریال
1 سال
2,612,480ریال
1 سال
2,612,480ریال
1 سال
.help
2,041,000ریال
1 سال
3,816,670ریال
1 سال
3,816,670ریال
1 سال
.press
9,082,450ریال
1 سال
9,082,450ریال
1 سال
9,082,450ریال
1 سال
.team
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.vip
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.wiki
3,673,800ریال
1 سال
3,673,800ریال
1 سال
3,673,800ریال
1 سال
.blog
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.tech
6,551,610ریال
1 سال
6,551,610ریال
1 سال
6,551,610ریال
1 سال
.show
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
3,837,080ریال
1 سال
.it
1,020,500ریال
1 سال
1,020,500ریال
1 سال
877,630ریال
1 سال
.live
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.news
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
2,939,040ریال
1 سال
.agency
816,400ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
.top
1,285,830ریال
1 سال
1,285,830ریال
1 سال
1,285,830ریال
1 سال
.green
2,449,200ریال
1 سال
9,266,140ریال
1 سال
9,266,140ریال
1 سال
.center
816,400ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال
2,592,070ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های زیر را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سرورستاپ منتقل کنید

پس از انتقال دامنه به سرورستاپ، دامنه شما برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

انتقال یک دامنه