ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.com
1,504,800ریال
1 سال
1,504,800ریال
1 سال
1,504,800ریال
1 سال
.net
1,999,800ریال
1 سال
1,999,800ریال
1 سال
1,999,800ریال
1 سال
.org
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
1,980,000ریال
1 سال
.co
3,702,600ریال
1 سال
3,702,600ریال
1 سال
3,702,600ریال
1 سال
.info
792,000ریال
1 سال
2,118,600ریال
1 سال
2,118,600ریال
1 سال
.biz
1,881,000ریال
1 سال
1,881,000ریال
1 سال
1,881,000ریال
1 سال
.tv
4,573,800ریال
1 سال
4,573,800ریال
1 سال
4,573,800ریال
1 سال
.pro
792,000ریال
1 سال
2,158,200ریال
1 سال
2,158,200ریال
1 سال
.me
1,584,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
.app
2,336,400ریال
1 سال
2,336,400ریال
1 سال
2,336,400ریال
1 سال
.company
1,108,800ریال
1 سال
1,108,800ریال
1 سال
1,108,800ریال
1 سال
.email
792,000ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
.band
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.life
792,000ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.space
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.toys
5,999,400ریال
1 سال
5,999,400ریال
1 سال
5,999,400ریال
1 سال
.watch
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.world
396,000ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.zone
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.date
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.download
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.media
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.bio
2,376,000ریال
1 سال
8,098,200ریال
1 سال
8,098,200ریال
1 سال
.digital
1,584,000ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.family
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.group
1,584,000ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
.shop
500,000ریال
1 سال
4,435,200ریال
1 سال
4,435,200ریال
1 سال
.works
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.today
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
.store
7,227,000ریال
1 سال
7,227,000ریال
1 سال
7,227,000ریال
1 سال
.games
2,336,400ریال
1 سال
2,336,400ریال
1 سال
2,336,400ریال
1 سال
.photos
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
.cloud
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.services
792,000ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.credit
11,781,000ریال
1 سال
11,781,000ریال
1 سال
11,781,000ریال
1 سال
.xyz
396,000ریال
1 سال
1,623,600ریال
1 سال
1,623,600ریال
1 سال
.video
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.site
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.plus
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.online
4,613,400ریال
1 سال
4,613,400ریال
1 سال
4,613,400ریال
1 سال
.gift
2,534,400ریال
1 سال
2,534,400ریال
1 سال
2,534,400ریال
1 سال
.help
3,702,600ریال
1 سال
3,702,600ریال
1 سال
3,702,600ریال
1 سال
.press
8,811,000ریال
1 سال
8,811,000ریال
1 سال
8,811,000ریال
1 سال
.team
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.vip
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.wiki
3,564,000ریال
1 سال
3,564,000ریال
1 سال
3,564,000ریال
1 سال
.blog
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.tech
6,355,800ریال
1 سال
6,355,800ریال
1 سال
6,355,800ریال
1 سال
.show
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
3,722,400ریال
1 سال
.it
990,000ریال
1 سال
990,000ریال
1 سال
851,400ریال
1 سال
.live
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.news
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
2,851,200ریال
1 سال
.agency
792,000ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
2,514,600ریال
1 سال
.top
1,247,400ریال
1 سال
1,247,400ریال
1 سال
1,247,400ریال
1 سال
.green
2,376,000ریال
1 سال
8,989,200ریال
1 سال
8,989,200ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های زیر را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سرورستاپ منتقل کنید

پس از انتقال دامنه به سرورستاپ، دامنه شما برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

انتقال یک دامنه