ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.com
1,600,560ریال
1 سال
1,600,560ریال
1 سال
1,600,560ریال
1 سال
.net
2,148,120ریال
1 سال
2,148,120ریال
1 سال
2,148,120ریال
1 سال
.org
2,127,060ریال
1 سال
2,127,060ریال
1 سال
2,127,060ریال
1 سال
.co
2,527,200ریال
1 سال
3,959,280ریال
1 سال
3,959,280ریال
1 سال
.info
842,400ریال
1 سال
2,274,480ریال
1 سال
2,274,480ریال
1 سال
.biz
2,021,760ریال
1 سال
2,021,760ریال
1 سال
2,021,760ریال
1 سال
.tv
4,885,920ریال
1 سال
4,885,920ریال
1 سال
4,885,920ریال
1 سال
.pro
842,400ریال
1 سال
2,295,540ریال
1 سال
2,295,540ریال
1 سال
.me
842,400ریال
1 سال
2,316,600ریال
1 سال
2,316,600ریال
1 سال
.app
2,485,080ریال
1 سال
2,485,080ریال
1 سال
2,485,080ریال
1 سال
.company
1,179,360ریال
1 سال
1,179,360ریال
1 سال
1,179,360ریال
1 سال
.email
842,400ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
.band
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.life
842,400ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.space
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.toys
6,423,300ریال
1 سال
6,423,300ریال
1 سال
6,423,300ریال
1 سال
.watch
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.world
421,200ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.zone
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.date
842,400ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.download
842,400ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.media
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.bio
2,527,200ریال
1 سال
8,676,720ریال
1 سال
8,676,720ریال
1 سال
.digital
1,684,800ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.family
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.group
1,684,800ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
.shop
4,738,500ریال
1 سال
4,738,500ریال
1 سال
4,738,500ریال
1 سال
.works
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.today
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
.store
7,729,020ریال
1 سال
7,729,020ریال
1 سال
7,729,020ریال
1 سال
.games
2,485,080ریال
1 سال
2,485,080ریال
1 سال
2,485,080ریال
1 سال
.photos
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
.cloud
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.services
842,400ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.credit
12,614,940ریال
1 سال
12,614,940ریال
1 سال
12,614,940ریال
1 سال
.xyz
421,200ریال
1 سال
1,747,980ریال
1 سال
1,747,980ریال
1 سال
.video
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.site
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.plus
1,684,800ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.online
4,928,040ریال
1 سال
4,928,040ریال
1 سال
4,928,040ریال
1 سال
.gift
2,716,740ریال
1 سال
2,716,740ریال
1 سال
2,716,740ریال
1 سال
.help
2,106,000ریال
1 سال
3,959,280ریال
1 سال
3,959,280ریال
1 سال
.press
9,413,820ریال
1 سال
9,413,820ریال
1 سال
9,413,820ریال
1 سال
.team
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.vip
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.wiki
3,811,860ریال
1 سال
3,811,860ریال
1 سال
3,811,860ریال
1 سال
.blog
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.tech
6,802,380ریال
1 سال
6,802,380ریال
1 سال
6,802,380ریال
1 سال
.show
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
3,980,340ریال
1 سال
.it
1,053,000ریال
1 سال
1,053,000ریال
1 سال
905,580ریال
1 سال
.live
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.news
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
3,053,700ریال
1 سال
.agency
842,400ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
.top
1,326,780ریال
1 سال
1,326,780ریال
1 سال
1,326,780ریال
1 سال
.green
2,527,200ریال
1 سال
9,603,360ریال
1 سال
9,603,360ریال
1 سال
.center
842,400ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال
2,674,620ریال
1 سال

لطفا یکی از دسته بندی های زیر را انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سرورستاپ منتقل کنید

پس از انتقال دامنه به سرورستاپ، دامنه شما برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

انتقال یک دامنه