هاست لینوکس ایران SSD - پلن IR01
 • 200MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Parsonline دیتاسنتر
هاست لینوکس ایران SSD - پلن IR02
 • 500MB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Parsonline دیتاسنتر
هاست لینوکس ایران SSD - پلن IR03
 • 1GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Directadmin کنترل پنل
 • Parsonline دیتاسنتر
هاست لینوکس ایران SSD - پلن IR04
 • 2GB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDoman
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Parsonline دیتاسنتر
هاست لینوکس ایران SSD - پلن IR05
 • 5GB فضا
 • 40GB پهنای باند
 • SSD Hard سرور
 • نامحدود SubDomains - ParkDomain
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • Parsonline دیتاسنتر